Algemene Voorwaarden

 1. Definities
 2. Identiteit
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen consument tijdens bedenktijd
 8. Uitoefening herroepingsrecht door consument en kosten daarvan
 9. Verplichtingen van Swimclinics bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming en extra garantie
 13. Levering en uitvoering
 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Geschillen
 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consumentproducten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Swimclinics worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Swimclinics;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverdworden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige leveringvan zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hempersoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Swimclinics en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit

Swimclinics
Pieter Postpad 14
1067DX Amsterdam; Telefoonnummer: 0202210375 E-mailadres: info@swimclinics.nl

KvK-nummer: 52326934 Btw-identificatienummer: 066107490B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkaanbodvan Swimclinics en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordtdetekstvandeze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Swimclinics voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Swimclinics zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordtgesloten,kanin afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voorhetgevaldatnaastdezealgemenevoorwaardentevensspecifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indieneenaanbodeenbeperktegeldigheidsduurheeftofondervoorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Hetaanbodbevateenvolledigeennauwkeurigeomschrijvingvande aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Swimclinics gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Swimclinics niet.

3. Elkaanbodbevatzodanigeinformatie,datvoordeconsumentduidelijkiswat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. Deovereenkomstkomt,ondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard, bevestigt Swimclinics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Swimclinics is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indiendeovereenkomstelektronischtotstandkomt,treftSwimclinics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Swimclinics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Swimclinicskanzichbinnenwettelijkekaders-opdehoogtestellenofde consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Swimclinics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Swimclinicszaluiterlijkbijleveringvanhetproduct,dedienstofdigitaleinhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. hetbezoekadresvandevestigingvanSwimclinicswaardeconsumentmet klachten terecht kan;
  2. devoorwaardenwaaronderendewijzewaaropdeconsumentvanhet herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. deprijsmetinbegripvanallebelastingenvanhetproduct,dienstofdigitaleinhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze vanbetaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. devereistenvooropzeggingvandeovereenkomstindiendeovereenkomsteen duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voorherroeping.

6. Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvan toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. Deconsumentkaneenovereenkomstmetbetrekkingtotdeaankoopvaneen product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Swimclinics mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Deinlid1genoemdebedenktijdgaatinopdedagnadatdeconsument,ofeen vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. alsdeconsumentineenzelfdebestellingmeerdereproductenheeft

besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Swimclinics mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 1. alsdeleveringvaneenproductbestaatuitverschillendezendingenof onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Deconsumentkaneendienstenovereenkomsteneenovereenkomstvoor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Swimclinics mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Deinlid3genoemdebedenktijdgaatinopdedagdievolgtophetsluitenvan de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. IndienSwimclinicsdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhet

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. IndienSwimclinicsdeinhetvoorgaandelidbedoeldeinformatieaande consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van consument tijdens bedenktijd

1. Tijdensdebedenktijdzaldeconsumentzorgvuldigomgaanmethetproducten de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. Deconsumentisalleenaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhet product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 2. Deconsumentisnietaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproduct als Swimclinics hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening herroepingsrecht door consument en kosten daarvan

1. Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,meldthijdit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Swimclinics.

 1. Zosnelmogelijk,maarbinnen14dagenvanafdedagvolgendopdeinlid1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Swimclinics. Dit hoeft niet als Swimclinics heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 2. Deconsumentzendthetproductterugmetallegeleverdetoebehoren,indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Swimclinics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Hetrisicoendebewijslastvoordejuisteentijdigeuitoefeningvanhet herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. Deconsumentdraagtderechtstreeksekostenvanhetterugzendenvanhet product. Als Swimclinics niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Swimclinics aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 5. Indiendeconsumentherroeptnaeerstuitdrukkelijktehebbenverzochtdatde verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Swimclinics een

bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Swimclinics is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. Deconsumentdraagtgeenkostenvoordeuitvoeringvandienstenofde levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. Swimclinicsdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhet herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. deconsumentnietuitdrukkelijkomdeaanvangvandeuitvoeringvande dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. Deconsumentdraagtgeenkostenvoordevolledigeofgedeeltelijkelevering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hijvoorafgaandaandeleveringervannietuitdrukkelijkheeftingestemdmet het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het eindevan de bedenktijd;
  2. hijnietheefterkendzijnherroepingsrechtteverliezenbijhetverlenenvanzijn toestemming; of
  3. Swimclinics heeft nagelaten deze verklaring van de consument tebevestigen.
 2. Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,wordenalleaanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Swimclinics bij herroeping

 1. AlsSwimclinicsdemeldingvanherroepingdoordeconsumentop elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Swimclinicsvergoedtallebetalingenvandeconsument,inclusiefeventuele leveringskosten door Swimclinics in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Swimclinics aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Swimclinicsgebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatde consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Alsdeconsumentheeftgekozenvooreenduurderemethodevanleveringdan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Swimclinics de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Swimclinics kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Swimclinics dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Productenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopde

financiële markt waarop Swimclinics geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

 1. Overeenkomstendiegeslotenzijntijdenseenopenbareveiling.Ondereenopenbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Swimclinics worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 2. Dienstenovereenkomsten,navolledigeuitvoeringvandedienst,maaralleen als:a. deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvan de consument; enb. deconsumentheeftverklaarddathijzijnherroepingsrechtverliestzodra Swimclinics de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Pakketreizenalsbedoeldinartikel7:500BWenovereenkomstenvan personenvervoer;
 4. Dienstenovereenkomstenvoorterbeschikkingstellingvanaccommodatie,alsin de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomstenmetbetrekkingtotvrijetijdsbesteding,alsinde overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgensspecificatiesvandeconsumentvervaardigdeproducten,dieniet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Verzegeldeproductendieomredenenvangezondheidsbeschermingof hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Deleveringvandigitaleinhoudandersdanopeenmateriëledrager,maar alleen als:

a. deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvan de consument; en

b. deconsumentheeftverklaarddathijhiermeezijnherroepingsrechtverliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurendedeinhetaanbodvermeldegeldigheidsduurwordendeprijzenvan de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. InafwijkingvanhetvorigelidkanSwimclinicsproductenofdienstenwaarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Swimclinics geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingenbinnen3maandennadetotstandkomingvande overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingenvanaf3maandennadetotstandkomingvande overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Swimclinics dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Deinhetaanbodvanproductenofdienstengenoemdeprijzenzijninclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Swimclinicsstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaande overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Swimclinics er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. EendoorSwimclinics,dienstoeleverancier,fabrikantofimporteurverstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Swimclinics kan doen gelden indien Swimclinics is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 2. OnderextragarantiewordtverstaaniedereverbintenisvanSwimclinics,diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze

wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Swimclinicszaldegrootstmogelijkezorgvuldigheidinachtnemenbijhetin ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. AlsplaatsvanleveringgeldthetadresdatdeconsumentaanSwimclinics kenbaar heeft gemaakt.
 3. Metinachtnemingvanhetgeenhieroverinartikel4vandezealgemene voorwaarden is vermeld, zal Swimclinics geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. NaontbindingconformhetvorigelidzalSwimclinicshetbedragdatde consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Hetrisicovanbeschadigingen/ofvermissingvanproductenberustbij Swimclinics tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Swimclinics bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. Deconsumentkaneenovereenkomstdievooronbepaaldetijdisaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Deconsumentkaneenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanen die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Deconsumentkandeindevorigeledengenoemdeovereenkomsten:
  • –  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op eenbepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • –  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Swimclinics voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothet geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. Inafwijkingvanhetvorigelidmageenovereenkomstdievoorbepaaldetijdis aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothet geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Alseenovereenkomsteenduurvanmeerdaneenjaarheeft,magde consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstofaanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bijdeverkoopvanproductenaanconsumentenmagdeconsumentin algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel

recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling

of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. Deconsumentheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevens onverwijld aan Swimclinics te melden.
 2. Indiendeconsumentniettijdigaanzijnbetalingsverplichting(en)voldoet,isdeze, nadat hij door Swimclinics is gewezen op de te late betaling en Swimclinics de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Swimclinics gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Swimclinics kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Swimclinicsbeschiktovereenvoldoendebekendgemaakteklachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnenbekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Swimclinics.
 2. BijSwimclinicsingediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Swimclinics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. DeconsumentdientSwimclinicsiniedergeval4wekendetijdtegevenomde klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. OpovereenkomstentussenSwimclinicsendeconsumentwaaropdeze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]